Porównaj oferty

Akt notarialny, jako zwieńczenie sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Akt notarialny, jako zwieńczenie sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości. | Biuro Nieruchomości Warszawa

Notariusze, to w przytłaczającej większości dobrze przygotowani do wykonywania tego prawniczego zawodu profesjonaliści. Jednak trochę uważniejsza obserwacja rynku nieruchomości, zapewne doprowadziłaby do spostrzeżenia, że eksperci i pośrednicy działający w obrocie nieruchomościami częściej prowadzą swoich klientów do jednych kancelarii notarialnych niż do innych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zdobyte doświadczenie, z którego wynika, że czynności związane ze sporządzeniem aktu notarialnego w jednej kancelarii notarialnej mogą być przeprowadzone sprawniej i szybciej niż w innej, a do tego dochodzą odnotowywane czasami przypadki, potwierdzające starą maksymę, że mylić się jest rzeczą ludzką. Uważnie, dobrze i optymalnie szybko sporządzony akt notarialny w dużym stopniu usprawnia i przyśpiesza transakcję kupna sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości.

Akt notarialny jest to dokument urzędowy sporządzony, gdy wymagają tego przepisy prawa albo, gdy wole sporządzenia go przez uprawnionego notariusza wyrażają strony aktu prawnego.  Szczególną, obligatoryjną formą aktu notarialnego, jest akt notarialny sporządzony na okoliczność kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Wadliwie sporządzony, zawierający błędy lub niezachowujący obowiązującej prawem formy akt notarialny, wywołuje skutek określany, jako lex perfecta – czyli sankcję nieważności, w wyniku której nie może dojść do zgodnego z prawem zbycia nieruchomości przez sprzedającego i wejścia w jej posiadanie nabywcy.

Co powinien zawierać akt notarialny kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości?

Tryb sporządzania aktu notarialnego jest uregulowany Ustawą o notariacie. Jeśli akt notarialny dotyczy umowy kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości, zgodnie z ustawą musi zawierać.:

 – datę sporządzenia aktu notarialnego, a w razie konieczności, lub na żądanie stron także godzinę i minuty rozpoczęcia i zakończenia spisywania aktu notarialnego;

– miejsce sporządzenia aktu notarialnego z podaniem adresu biura notarialnego oraz imienia i nazwiska notariusza, a w przypadku, gdy akt notarialny sporządza zastępca notariusza, także imię i nazwisko sporządzającego akt zastępcy notariusza;

– dokładne dane personalne wraz z imionami rodziców osób fizycznych biorących udział w akcie, a przypadku, gdy stroną jest osoba prawna, dokładny adres siedziby tej osoby prawnej wraz z wymaganymi numerami ewidencyjnymi, a także dane personalne osób posiadających pełnomocnictwo do występowania w akcie prawnym w imieniu osoby prawnej;

– stwierdzenia i oświadczenia stron, jakie zostały przedstawione do sporządzenia aktu notarialnego; 

– podpisy stron biorących udział w akcie oraz podpis notariusza.

Sporządzony przez notariusza zgodnie z prawem wymaganą formą akt kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości, musi zawierać udokumentowane podstawy nabycia własności przez sprzedającego, określające sytuację prawną nieruchomości; szczegóły ściśle wskazujące na nieruchomość będącą przedmiotem sporządzanego aktu notarialnego oraz wszelkie informacje o stanie zadłużenia i współwłasności zapisane w Księdze Wieczystej.

Powiązane posty

Sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wielu ekspertów i analityków rynku nieruchomości uparcie twierdzi, że okres boomu na tym rynku...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż nieruchomości – lepsza jakość, a nie ilość | Biuro Nieruchomości Premium

Jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że 90% właścicieli sprzedających swoje...

Kontynuuj czytanie

Kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa | Milanówek

Niektórzy uważają, że kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość jest łatwiej niż...

Kontynuuj czytanie

Dołącz do dyskusji