Porównaj oferty

Akt Notarialny, jako sukces i zwieńczenie pracy pośrednika na rynku nieruchomości | Biuro Nieruchomości Warszawa

Akt Notarialny, jako sukces i zwieńczenie pracy pośrednika na rynku nieruchomości | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wiadomo, że zakupu lub sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości nie dokonuje się zbyt często. A nawet większość obywateli, którzy jako podmiot w transakcji kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości uczestniczą w tym akcie prawnym raz w życiu. Czy można się dziwić, że z powodu braku odpowiedniego doświadczenia, osoby, które stanęły przed koniecznością wykonania czynności prawnych związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, mogą być narażone na popełnienie błędów, jeśli nie na nieuczciwe zamiary drugiej strony?

Żeby zapobiec zbyt często występującym błędom i wypaczeniom towarzyszącym transakcjom kupna-sprzedaży mieszkania, domu lub innej nieruchomości, ustawodawca Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011, potocznie zwaną „Ustawą deweloperską”, wprowadził szereg nakazów, których celem jest zabezpieczenie stron biorących udział w akcie prawnym, jakim jest kupno-sprzedaż mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Dopiero ta ustawa wprowadza do przepisów prawa konieczność nadania umowie kupna sprzedaży nieruchomości obligatoryjnie szczególnej formy dokumentu prawnego, jakim jest akt notarialny. Dodatkowo, przez fakt nadania umowie kupna-sprzedaży nieruchomości tej szczególnej formy dokumentu prawnego, jaką jest akt notarialny, ustawodawca sprawił, że nad prawidłowością zawarcia takiej umowy musi czuwać także notariusz, który akt notarialny sporządza.

Akt notarialny musi być sporządzony i podpisany w biurze notariusza państwowego. Tylko w niektórych nadzwyczajnych przypadkach notariusz może opuścić biuro w celu doprowadzenia do podpisania przez strony występujące w akcie notarialnym. Oryginał podpisanego w obecności notariusza aktu notarialnego nie może być wydawany poza miejsce jego sporządzenia, czyli biuro notarialne. Natomiast strony biorące udział w akcie notarialnym, otrzymują wypisy, które mają moc prawną oryginału aktu notarialnego.

Notariusz, oprócz swojego wynagrodzenia za usługę notarialną, pobranego według taksy notarialnej, ustanawianej w drodze rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości, pobierze od stron kwoty na opłacenie opłat sądowych, związanych z dokonaniem odpowiednich zmian i wpisów do księgi wieczystej. Pobierze także sumy na poczet podatku od czynności cywilnych, a także równowartość podatku VAT, przewidzianego za usługę sporządzenia aktu notarialnego.

Tryb sporządzania aktu notarialnego i czynności prawne z nim związane, określają przepisy Ustawy Prawo notarialne.

Zgodnie z tą Ustawą, akt notarialny powinien zawierać:

– datę i miejsce sporządzenia aktu notarialnego;

– dane personalne notariusza i adres biuro notarialnego;

– dane personalne z podaniem imion rodziców i adresów zamieszkania osób fizycznych biorących udział w akcie notarialnym, a w przypadku, gdy stronami, lub jedną ze stron jest osoba prawna, dane dotyczące nazwy i siedziby oraz dane personalne osób występujących w ich imieniu;

– oświadczenia stron z powołaniem się na okazane przy akcie dokumenty;

– stwierdzenie na żądanie stron faktów towarzyszących sporządzaniu aktu notarialnego;

– stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany w obecności notariusza;

– podpisy stron aktu notarialnego oraz osób obecnych przy jego sporządzaniu;

– podpis notariusza.

Agencja Nieruchomości Mokotów – lokalny Partner na rynku nieruchomości.

Powiązane posty

Sprzedać mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa

Wielu ekspertów i analityków rynku nieruchomości uparcie twierdzi, że okres boomu na tym rynku...

Kontynuuj czytanie

Sprzedaż nieruchomości – lepsza jakość, a nie ilość | Biuro Nieruchomości Premium

Jest przypuszczenie graniczące z pewnością, że 90% właścicieli sprzedających swoje...

Kontynuuj czytanie

Kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość | Biuro Nieruchomości Warszawa | Milanówek

Niektórzy uważają, że kupić mieszkanie, dom lub inną nieruchomość jest łatwiej niż...

Kontynuuj czytanie